Ressurser

Ressurser

Trenger du rådgiving fra offentlige myndigheter eller advokatbistand? Vi hjelper deg!

Advokatfirmaet Lydersen & Co AS tilbyr juridisk rådgivning innen de fleste rettsområder. Kontoret er blant de ledende advokatfirmaene i Østfold og har kontorer i Fredrikstad, Sarpsborg og Skiptvet.  I tillegg til juridisk spisskompetanse, har våre advokater erfaring fra næringsliv, organisasjoner og offentlig forvaltning.  Vi legger avgjørende vekt på faglig kvalitet og god service.


lovdata

Lovdatas åpne nettsted på Internett inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter. Denne informasjonen er gratis og omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts-  og lagmannsrettsavgjørelser samt avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen – EMD.


Norske Inkassobyråers Forening (NIF) skal være en slagkraftig interesseorganisasjon for inkassobransjen, som i kraft av sin faglige tyngde og størrelse er den eneste naturlige samarbeidspartner for myndigheter, media og samfunnet generelt. Som representant for en samlet bransje, skal NIF stå for høy troverdighet via utadrettede tiltak og aktiviteter.


Inkassoklagenemnda er basert på avtale mellom Forbrukerrådet og Norske Inkassobyråers Forening. Denne avtalen er hjemlet i inkassoloven og den er godkjent i statsråd 7. mars 2003.  Nemnda har to representanter fra Inkassobransjen og to representanter fra Forbrukerrådet. Leder av nemnda er lagdommer Rune Jensen.  Nemndas sekretariat ledes av Hilde I. Slevigen.


Brønnøysundregistra er ein etat under Nærings- og fiskeridepartementet, men vi driv også register og tenester for fleire andre departement.  Vi gjer informasjon best mogleg tilgjengeleg for deg på nett, og sørgjer for at data blir delt enkelt i det offentlege.


Justissektoren omfatter politiet, påtalemyndigheten og domstolene – og dermed både den utøvende og dømmende makt.  Politimyndigheten til politi- og lensmannstaten er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet.  Politiets påtalemyndighet er underlagt statsadvokatene under ledelse av riksadvokaten, som er uavhengig av politiet.


Datatilsynet er både tilsyn og ombud. Vi skal medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem.  Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kongen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tilsynet ble opprettet 1. januar 1980.


Gjennom tilsyn med føretak og marknader skal Finanstilsynet bidra til finansiell stabilitet og ordna marknadsforhold og til at brukarane kan stole på at finansielle avtalar og tenester blir følgde opp etter føremålet. I tillegg til det førebyggjande arbeidet må Finanstilsynet kunne bidra til å løyse problem som kan oppstå. Finanstilsynet legg til grunn at norske verksemder skal ha konkurransevilkår som samla sett er på linje med verksemder i andre EØS-land.


Logo

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne og påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning.  Forbrukerrådet er statlig finansiert, men fristilt politisk fra overordnet departement (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet) med særskilte fullmakter, eget styre, og egne vedtekter fastsatt ved kongelig resolusjon.